Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Software udviklet af tredje part

Ved software udviklet af tredje part forstås software, som er leveret, men ikke udviklet af ComputerCamp A/S. Som eksempler på software udviklet af tredje part kan nævnes: Microsoft Office programmer og Microsoft Dynamics standard software.

For software udviklet af tredje part, uanset dette er leveret af ComputerCamp A/S, er producentens eller dennes danske repræsentants vilkår for garanti, opgradering, fejlrettelser m.v. gældende. På samme måde er producentens eller dennes danske repræsentants bestemmelser mht. ophavsret, licensvilkår, brugsrettigheder, kopiering mv. gældende. ComputerCamp A/S kan således ikke gøres ansvarlig for eventuelle mangler og/eller fejl i software udviklet af tredje part, og Kunden kan således ikke rejse yderligere krav om udbedring, erstatning, afhjælpning, forholdsmæssigt afslag mv., end ComputerCamp A/S vil kunne gennemføre over for pågældende tredjemand.

For software udviklet af tredje part, uanset dette er leveret af ComputerCamp A/S, indestår ComputerCamp A/S ikke for softwarens specifikke anvendelse, men udelukkende for funktioner og faciliteter som kan dokumenteres og afprøves i forbindelse med demonstration eller test.

Såfremt der er aftalt specifikke funktioner og faciliteter i forbindelse med ComputerCamp A/S’ levering af software udviklet af tredje part, eventuelt i forbindelse med andet software, vil den aftalte specifikke anvendelse af software, udtrykkeligt fremgå af tilbud/ordre eller kravspecifikation.

Såfremt tredje part ændrer priser på deres licenser, er ComputerCamp A/S berettiget til at ændre den aftalte pris, i overensstemmelse med sådanne ændringer i licenser mv. fra leverandørens side.

Software udviklet af ComputerCamp A/S

Ved software udviklet af ComputerCamp A/S forstås software som ComputerCamp A/S udvikler, vedligeholder og i øvrigt er indehaver af ejendomsret og ophavsret til.

I det følgende benævnes software udviklet af ComputerCamp A/S som CAMP software.

Til CAMP software erhverver Kunden (Licenstager) udelukkende en ikke overdragelig, ikke eksklusiv brugsret.

Prisen for den af Kunden (Licenstager) erhvervede brugsret til CAMP software fremgår af tilbud/ordre. Alle rettigheder, herunder ejendoms- og ophavsret, kopierings-, markedsførings- og distributionsret til CAMP software er og forbliver hos ComputerCamp A/S.

Leverings- og installationsprocedure for software

Inden levering af software, som er leveret af ComputerCamp A/S, foretager ComputerCamp A/S en intern afprøvning af softwarens funktionalitet, i overensstemmelse med den udarbejdede beskrivelse (kravspecifikation).

Denne interne afprøvning foretages på det hos ComputerCamp A/S foreliggende data- og testgrundlag på ComputerCamp A/S’ IT-installation.

Skulle en fejl i leveret software afstedkomme fejl i Kundens driftsdata, påhviler det Kunden at udrede og genoprette disse eventuelle følgefejl. Kunden kan, mod normal betaling, rekvirere ComputerCamp A/S’ assistance, i forbindelse med klarlægning og eventuel rettelse af sådanne følgefejl i Kundens data.

Garanti og afhjælpningspligt for CAMP standard software

ComputerCamp A/S indestår for, at CAMP standard software, leveret af ComputerCamp A/S, ikke lider af fejl og mangler. Ved fejl og mangler forstås dokumenterede, erkendte fejl og mangler i forhold til manualen for det pågældende CAMP standard software.

ComputerCamp A/S forpligter sig til, uden beregning, at afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved CAMP software i indeståelsesperioden, som er 3 måneder fra leveringsdato. Ved fejl og mangler, meddelt til ComputerCamp A/S inden for indeståelsesperioden som bevirker, at væsentlige funktioner i systemet ikke kan benyttes, forpligter ComputerCamp A/S sig til at tage initiativ til afhjælpning, eller anvise omgåelse af fejlen, efter at være gjort bekendt hermed.

Garantien omfatter ikke fejl og mangler, der kan henføres primært til Kundens forhold, eller som er opstået ved en brug, der må betegnes som usædvanlig og ikke fremgår af kravspecifikation og/eller løsningsbeskrivelse.

Generelt for leverancer og øvrige ydelser leveret af ComputerCamp A/S

ComputerCamp A/S yder ikke garanti i købelovens forstand, men forpligter sig til at afhjælpe dokumenterede, erkendte fejl og mangler, i overensstemmelse med nærværende almindelige vilkår for levering af software og øvrige ydelser.

Udover den deraf omfattede afhjælpningspligt for ComputerCamp A/S, fraskriver ComputerCamp A/S sig ethvert ansvar for skade forvoldt af leverede produkter eller ComputerCamp A/S’ personale, medmindre det godtgøres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra ComputerCamp A/S’ side.

ComputerCamp A/S er, hvor intet andet er aftalt eller fremgår af disse vilkår, ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. ComputerCamp A/S er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader som f.eks. driftstab, tabt fortjeneste, skade på data og rentetab. Et ansvar pålagt ComputerCamp A/S er altid begrænset til kontraktsummen.

Forvolder et af ComputerCamp A/S leveret produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter ComputerCamp A/S alene i det omfang, produktansvaret efter dansk rets almindelige regler kan pålægges ComputerCamp A/S. ComputerCamp A/S er ikke ansvarlig for skader på Kundens eller tredjemands ting forårsaget af defekter ved det leverede og/eller monterede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. ComputerCamp A/S er endvidere ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller nogen anden form for indirekte tab påført Kunden eller tredjemand, medmindre skaden er fremkaldt ved mindst grov uagtsomhed.

Indtræder der væsentlig forsinkelse med leveringen, i henhold til godkendt ordrebekræftelse, er Kunden berettiget til at hæve Aftalen. Som væsentlig forsinkelse anses en overskridelse af fristen for installation med mere end 30 arbejdsdage der alene skyldes ComputerCamps A/S forhold. Det er en betingelse for at kunne hæve Aftalen, at Kunden, når væsentlig forsinkelse måtte være indtrådt, afgiver et skriftligt påkrav til ComputerCamp A/S med en yderligere frist på 10 arbejdsdage, til at foretage levering med angivelse af, at Aftalen ellers vil blive hævet.

For software udviklet af tredje part, er ComputerCamp A/S på leveringsdatoen berettiget til at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt- og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger uden for ComputerCamp A/S’ indflydelse.

Ved “øvrige ydelser” forstås f.eks.:

 • Systemdefinition, -planlægning
 • Systembeskrivelse
 • Konsulentassistance
 • Analysearbejde og udarbejdelse af kravspecifikation
 • Udarbejdelse/assistance i forbindelse med tilbud
 • Projektarbejde, projektmøder, statusmøder o. lign.
 • Hjælp og vejledning, herunder fejlsøgning, -finding
 • Telefonsupport og support online
 • Projektledelse
 • Programmering
 • Kurser og Workshops
 • Installation
 • Instruktion

Priser

Konsulentassistance, support og øvrige ydelser leveres til gældende timesatser ekskl. moms, som er gældende for hverdage (alm. arbejdsdage) i tidsrummet 08.30 – 16.30.
I tidsrummet 18.00 – 22.00 tillægges 50% og i tidsrummet 22.00 – 08.30 tillægges 100%, medmindre andet er aftalt. I weekender og på helligdage tillægges 100%, medmindre andet er aftalt.

For konsulentassistance og øvrige ydelser leveret efter tilbud/ordre, vil den aftalte pris være gældende. Såfremt der ikke foreligger tilbud/ordre, vil konsulentassistance og øvrige ydelser blive faktureret i henhold til gældende prisliste til den rekvirerende kunde.

Rejse- og transporttid til Københavnsområdet/Nordsjælland afregnes fast med 1 time tur/retur efter gældende timepris.

Rejse- og transporttid til destinationer på Sjælland og øer med broforbindelse hertil, bortset fra Fyn, afregnes efter gældende timepris.

Rejse- og transporttid til øvrige destinationer, herunder til Fyn og Jylland, afregnes med 50% af gældende timepris. Omkostninger, herunder færge- og broafgifter, ved rejse og ophold uden for Sjælland, afregnes efter bilag.

Ændringer af priser

ComputerCamp A/S forbeholder sig ret til at ændre priser med 30 dages varsel.

Betaling

Betalingsbetingelserne er 10 dage netto kontant fra fakturadato, som normalt er leveringsdato. Ved betaling senere end forfaldsdagen, forbeholdes ret til at beregne morarente 2% pr. måned fra fakturadato.

Ejendomsforbehold

Al ComputerCamp software leveres i form lejebaserede (subscription) licenser hvortil Kunden (Licenstager) erhverver en ikke overdragelig, ikke eksklusiv brugsret.

Prioritering af aftaler

I det omfang disse almindelige vilkår er udtrykkeligt fraveget i separat skriftlig aftale med Kunden, skal bestemmelserne i denne separate aftale i stedet finde anvendelse.

Evt. tvister

Enhver tvist vedrørende ComputerCamp A/S’ levering af software og øvrige ydelser til Kunden skal afgøres efter dansk ret og med Københavns Byret som eksklusivt værneting.